ประกาศข่าวสาร (Announcement)

นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับ
Username และ Password สำหรับเข้าใช้ Speexx Program
ติดต่อรับได้ที่ศูนย์ทดสอบฯ อาคาร 5 ชั้น M
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)


LA217 Announcement
EN011 Announcement

บุคลากรที่ต้องการรับ
Speexx username
ติดต่อที่ อาคาร 5 ชั้น M
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16.30 น.

ตั้งเป้าหมายในการเรียน

• การเรียนภาษาแบบ E-learning นั้น ต้องอาศัยแรงจูงใจจากตัวผู้เรียนมากขึ้น กว่าการเรียนในรูปแบบเดิม
• พิจารณาดูว่าปัจจัยใดเป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุด และสำคัญที่สุดที่จะเรียนภาษา ให้ตั้งเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้จริง
• ลำดับความสำคัญ
• เอาชนะการต่อต้านและความขึ้เกียจของตนเอง โดยการยึดเหนี่ยวกับแผนการเรียน กำหนดเวลาของการกระทำการสิ่งหนึ่งๆ เพื่อให้สำเร็จลุล่วง
• ให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และกำหนดเวลาเรียนที่แน่นอน

จัดการกับเวลาเรียน

• บอกเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย ถึงความจำเป็นและความตั้งใจที่จะเรียนรู้ รวมถึงเป้าหมายที่คุณต้องทำให้สำเร็จ
• การบรรลุเป้าหมายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อยึดอยู่กับแผน ควรกำหนดตารางเวลาเรียนในช่วงระหว่างสัปดาห์ และเผื่อเวลาสำรองไว้ด้วย
• เริ่มเรียนจากระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 30 นาที
• เมื่อชั่วโมงการเรียนยาวนาน ควรหาเวลาพักบ้าง

ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการเรียน

• ทบทวนเนี้อหาที่เป็นความรู้ใหม่ให้บ่อยครั้ง
• ไม่ลืมที่จะทบทวนสิ่งที่เคยคิดว่ายากในตอนแรก
• จัดตารางเพื่อทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในแผนการเรียนด้วย
• เมื่อเรียนอย่างคร่ำเคร่ง อย่าลืมพักบ้าง
• ให้รางวัลตนเองเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นำสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้

• ใช้วิธีการสื่อสารต่างๆให้เป็นประโยชน์ (อีเมล์ หรือ โทรศัพท์) เพื่อโต้ตอบกับผู้เรียนคนอื่นและติวเตอร์
• แบ่งปันเคล็ดลับการเรียนรู้และความก้าวหน้าของการเรียนกับเพื่อนร่วมงาน

ลดสิ่งที่จะมารบกวนช่วงระหว่างการเรียน

• วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจรบกวนการเรียน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ลักษณะสถานที่เรียน เพื่อนร่วมงานบริเวณนั้น)
• สร้างบรรยากาศการเรียนที่ปลอดปัจจัยการรบกวนข้างต้น โอนสายเรียกเข้าให้เพื่อนร่วมงานระหว่างการเรียน และพูดคุยถึงผลที่ได้กับเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย
 ค้นหาข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม Speexx
ค้นหา :  
สำหรับบุคลากร เติมเลขศูนย์หน้าเลขทะเบียน 6 ตัว
เช่น 000000123456
คู่มือการเข้าใช้งาน
PowerPoint อบรมการใช้โปรแกรม Speexx
1. คู่มือการ Login เข้าสู่ระบบ
2. คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
3. กิจกรรมเสริมทักษะ
4. ลืมรหัสผ่าน
5. โปรแกรม Team Viewer สำหรับ remote  

         for MAC          for Windows
วีดีโอแนะนำการใช้งาน
เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
ศูนย์ทดสอบและเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กทม 10210
Tel: 0-2954-7300-29 Ext. 332,370,623 | Facebook : TLCDPU