เฉพาะผู้ที่เคยสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (DPUGET) ได้รับสิทธิในการซื้อบทเรียนออนไลน์ SPEEXX ในราคา 100 บาท
โดยบทเรียนจะสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2020 (เฉพาะผู้มาติดต่อ 100 ท่านแรกเท่านั้น )

- ติดต่อศูนย์ทดสอบและเรียนรู้ อาคาร 5 ชั้น M ห้อง Reading วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9:00-16:00 น. (เฉพาะวันเวลาทำการเท่านั้น)
- นำใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครสอบ (DPUGET) 500 บาท (เอกสารตัวจริง / สำเนา) สำหรับผู้ที่เคยสอบสามารถนำผลสอบที่ทางศูนย์ทดสอบฯ ออกให้ มายื่นแทนใบเสร็จค่าสมัครสอบ (DPUGET)
- ชำระเงิน 100 บาท พร้อมรับ Username & Password บทเรียนออนไลน์ SPEEXX ( คลิกที่นี่!! ขั้นตอนง่ายๆ ในการทำแบบฝึกหัดบทเรียนออนไลน์ SPEEXX)
1. บุคลากรทั่วไปที่ต้องการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ข้อสอบ DPU-GET มีจำนวน 100 ข้อ / 100 คะแนน เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง
ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ทักษะ
1. Listening จำนวน 30 ข้อ (ฟังเสียงได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)
2. Reading จำนวน 35 ข้อ
3. Writing จำนวน 35 ข้อ
หมายเหตุ: ผู้เข้าสอบสามารถย้อนกลับไปแก้ไขหรือทบทวนข้อสอบได้ แต่ไม่สามารถฟังเสียงข้อสอบซ้ำได้อีก ดังนั้นควรอ่านคำถามให้เข้าใจก่อนเริ่มทำข้อสอบ
- เลือกรอบสอบที่ต้องการสมัครสอบ
- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และกด Submit เพื่อส่งการสมัครสอบ
- ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง กด Confirm เพื่อยืนยันการสมัครสอบ
- ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการสมัครสอบ
- ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครสอบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ชำระค่าสมัครสอบ DPU-GET 500 บาท ที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถชำระค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ วันทำการ
- แสดงใบเสร็จการชำระค่าสมัครสอบ พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ ห้องสอบตามวันที่สมัครสอบ (หากไม่มีใบเสร็จหรือบัตร จะไม่สามารถเข้าสอบได้)
- ศูนย์ทดสอบฯ จะส่งสำเนารายงานผลการสอบ DPU-GET ผ่านทาง e-mail ของผู้เข้าสอบ ประมาณ 1 สัปดาห์หลังการทดสอบ และหากผู้เข้าสอบมีความประสงค์รับผลการสอบ DPU-GET ฉบับจริง สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์ทดสอบและการเรียนรู้ ชั้น M อาคาร 5 (อาคารสนั่น เกตุทัต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30-16:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ:
- ห้องสอบเปิดและปิด เวลา 17.00 - 20.00 น.
- สามารถเข้าสอบได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
- สามารถเข้าห้องสอบล่าช้าจนถึงเวลา 18.00 น. (ในกรณีที่เข้าสอบหลังเวลา 18.00 น. ผู้เข้าสอบจะทำข้อสอบได้ถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น ระบบสอบจะตัวทันที)
- เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง
- เอกสารผลสอบมีอายุการใช้งาน 2 ปี เท่านั้น โดยนับจากวันที่สอบ
ครั้งที่ วันสอบ จำนวนผู้จองสอบ หมดเขตรับสมัคร
1 2019-08-09
12 / 30
2019-08-04
2 2019-08-16
17 / 30
2019-08-11
3 2019-08-23
23 / 30
2019-08-18
4 2019-08-30
21 / 30
2019-08-25
5 2019-09-06
22 / 30
2019-09-01
6 2019-09-13
21 / 30
2019-09-08
7 2019-09-20
18 / 30
2019-09-15
8 2019-09-27
14 / 30
2019-09-22
9 2019-10-04
14 / 30
2019-09-29
10 2019-10-11
4 / 30
2019-10-06
11 2019-10-18
11 / 30
2019-10-13
12 2019-10-25
9 / 30
2019-10-20
13 2019-11-01
19 / 30
2019-10-27
14 2019-11-08
24 / 30
2019-11-03
ครั้งที่ วันสอบ จำนวนผู้จองสอบ หมดเขตรับสมัคร
1 2019-12-06
44 / 60
2019-12-01
2 2019-12-13
58 / 60
2019-12-08
3 2020-01-09
30 / 30
2020-01-04
4 2020-01-17
30 / 30
2020-01-12
5 2020-01-24
30 / 30
2020-01-19
6 2020-01-31
29 / 30
2020-01-26
7 2020-02-07
30 / 30
2020-02-02
8 2020-02-14
15 / 30
2020-02-09
9 2020-02-21
24 / 30
2020-02-16
10 2020-02-28
30 / 30
2020-02-23
11 2020-03-06
30 / 30
2020-03-01
12 2020-03-13
31 / 31
2020-03-08
13 2020-03-20
32 / 32
2020-03-15
ครั้งที่ วันสอบ จำนวนผู้จองสอบ หมดเขตรับสมัคร
1 2020-05-01
30 / 30
2020-04-26
2 2020-05-08
11 / 11
2020-05-03
3 2020-05-15
11 / 11
2020-05-10
4 2020-05-22
4 / 4
2020-05-17
5 2020-05-29
6 / 6
2020-05-24
6 2020-06-05
1 / 1
2020-05-31
7 2020-06-12
1 / 1
2020-06-07