สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้รับบริการ

   1. บุคลากรทั่วไปที่ต้องการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
   2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียดการสอบ
ข้อสอบ DPU-GET มีจำนวน 100 ข้อ / 100 คะแนน เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง
ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ทักษะ

   1. Listening จำนวน 30 ข้อ (ฟังเสียงได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)
   2. Reading จำนวน 35 ข้อ
   3. Writing จำนวน 35 ข้อ
หมายเหตุ:
ผู้เข้าสอบสามารถย้อนกลับไปแก้ไขหรือทบทวนข้อสอบได้ แต่ไม่สามารถฟังเสียงข้อสอบซ้ำได้อีก ดังนั้นควรอ่านคำถามให้เข้าใจก่อนเริ่มทำข้อสอบ


ขั้นตอนการสมัครสอบและเข้าสอบ

 • เลือกรอบสอบที่ต้องการสมัครสอบ
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน
 • กดยืนยันการสมัครสอบ
 • กดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารยืนยันการสมัครสอบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • ชำระค่าสมัครสอบ DPU-GET 500 บาท ที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถชำระค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่เวลา 8.30-18.00 น. ณ วันทำการ
 • แสดงใบเสร็จการชำระค่าสมัครสอบ พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ ห้องสอบตามวันที่สมัครสอบ
 • ศูนย์ทดสอบฯ จะส่งสำเนารายงานผลการสอบ DPU-GET ผ่านทาง e-mail ของผู้เข้าสอบ ประมาณ 1 สัปดาห์หลังการทดสอบ และหากผู้เข้าสอบมีความประสงค์รับผลการสอบ DPU-GET ฉบับจริง สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์ทดสอบและการเรียนรู้ ชั้น M อาคาร 5 (อาคารสนั่น เกตุทัต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30-16:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางจัดสอบ DPU-GET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อเลือก ครั้งที่ วันสอบ เวลาสอบ หมดเขตรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร 01 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
หมดเขตรับสมัคร 02 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
หมดเขตรับสมัคร 03 วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
หมดเขตรับสมัคร 04 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
หมดเขตรับสมัคร 05 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
หมดเขตรับสมัคร 06 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
หมดเขตรับสมัคร 07 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
หมดเขตรับสมัคร 08 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561
หมดเขตรับสมัคร 09 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561
หมดเขตรับสมัคร 10 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
หมดเขตรับสมัคร 11 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
หมดเขตรับสมัคร 12 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
หมดเขตรับสมัคร 13 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
หมดเขตรับสมัคร 14 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
หมดเขตรับสมัคร 15 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

ตารางจัดสอบ DPU-GET ภาคเรียนที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อเลือก ครั้งที่ วันสอบ เวลาสอบ หมดเขตรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร 01 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562
หมดเขตรับสมัคร 02 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
หมดเขตรับสมัคร 03 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
หมดเขตรับสมัคร 04 วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
หมดเขตรับสมัคร 05 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
หมดเขตรับสมัคร 06 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
หมดเขตรับสมัคร 07 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
หมดเขตรับสมัคร 08 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
หมดเขตรับสมัคร 09 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
หมดเขตรับสมัคร 10 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
หมดเขตรับสมัคร 11 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
หมดเขตรับสมัคร 12 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
หมดเขตรับสมัคร 13 วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562
หมดเขตรับสมัคร 14 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
หมดเขตรับสมัคร 15 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
หมดเขตรับสมัคร 16 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
หมดเขตรับสมัคร 17 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
หมดเขตรับสมัคร 18 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
หมดเขตรับสมัคร 19 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
หมดเขตรับสมัคร 20 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
หมดเขตรับสมัคร 21 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562สอบ DPU-GET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561