สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้รับบริการ

   1. บุคลากรทั่วไปที่ต้องการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
   2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียดการสอบ
ข้อสอบ DPU-GET มีจำนวน 100 ข้อ / 100 คะแนน เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง
ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ทักษะ

   1. Listening จำนวน 30 ข้อ (ฟังเสียงได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)
   2. Reading จำนวน 35 ข้อ
   3. Writing จำนวน 35 ข้อ
หมายเหตุ:
ผู้เข้าสอบสามารถย้อนกลับไปแก้ไขหรือทบทวนข้อสอบได้ แต่ไม่สามารถฟังเสียงข้อสอบซ้ำได้อีก ดังนั้นควรอ่านคำถามให้เข้าใจก่อนเริ่มทำข้อสอบ


ขั้นตอนการสมัครสอบ

 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน
 • เมื่อกดส่งจะได้รับทราบรายละเอียดการสอบและใบยืนยันการเข้าสอบ
  หากไม่ได้รับกรุณาติดต่อ 02-9547300-29 ต่อเบอร์ 382
 • ชำระค่าสมัครสอบ DPU-GET 500 บาท ที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • แสดงใบเสร็จการชำระค่าสมัครสอบ พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ ห้องสอบในวันทดสอบ
 • ศูนย์ทดสอบฯ จะส่งสำเนารายงานผลการสอบ DPU-GET ผ่านทาง e-mail ของผู้เข้าสอบ ประมาณ 1 สัปดาห์หลังการทดสอบ และหากผู้เข้าสอบมีความประสงค์รับผลการสอบ DPU-GET ฉบับจริง สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์ทดสอบและการเรียนรู้ ชั้น M อาคาร 5 (อาคารสนั่น เกตุทัต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30-16:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางจัดสอบ DPU-GET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่อเลือก ครั้งที่ วันสอบ เวลาสอบ หมดเขตรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร 1 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
หมดเขตรับสมัคร 2 วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
หมดเขตรับสมัคร 3 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
หมดเขตรับสมัคร 4 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
หมดเขตรับสมัคร 5 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
หมดเขตรับสมัคร 6 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560
หมดเขตรับสมัคร 7 วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
หมดเขตรับสมัคร 8 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560
หมดเขตรับสมัคร 9 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
หมดเขตรับสมัคร 10 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
หมดเขตรับสมัคร 11 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
หมดเขตรับสมัคร 12 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

ตารางจัดสอบ DPU-GET ภาคเรียนที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่อเลือก ครั้งที่ วันสอบ เวลาสอบ หมดเขตรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร 1 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
หมดเขตรับสมัคร 2 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
หมดเขตรับสมัคร 3 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
หมดเขตรับสมัคร 4 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
หมดเขตรับสมัคร 5 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
หมดเขตรับสมัคร 6 วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
หมดเขตรับสมัคร 7 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561
หมดเขตรับสมัคร 8 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
หมดเขตรับสมัคร 9 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
หมดเขตรับสมัคร 10 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
หมดเขตรับสมัคร 11 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
หมดเขตรับสมัคร 12 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
หมดเขตรับสมัคร 13 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
หมดเขตรับสมัคร 14 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
หมดเขตรับสมัคร 15 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561
หมดเขตรับสมัคร 16 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 17:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561